КАТЕГОРИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПСКАТЕГОРИЯ В 


Минимална възраст за започване на курса - 17 г 9 месеца ;

 

Необходими документи : 

 

1 . Копие на лична карта ;

 

2 . Копие на диплома за минимум основно образование ;

 

3 . Снимки - формат за лична карта - 3 бр .

 

Ако нямате възможност да посетите офиса ни , може да изпратите сканираните си документи на asbabylon@mail.bg . 

 

Обучението се състои от задължителни 40 часа теория и 31 задължителни часа кормуване . Курсът започва с теоретично обучение и едва когато е  усвоена  темата за преминаване през кръстовище , кандидатът може да започне и да кормува . В края на теоретичното обучение се полага вътрешен изпит листовки , който е предпоставка за допускане на официален изпит . След последния кормилен час курсистът подлежи на вътрешен практически изпит , успешното полагане на който е предпоставка за допускане на официален . 

 

При навършени 17г 11 месеца кандидатът има право да се яви на официален изпит листовки .

 

При навършени 18 г кандидатът има право да се яви на официален изпит кормуване . 

 

Какви автомобили може да управлявате с кат В ? 

 

- леки и товарни МПС с допустима максимална маса до 3500 кг

- максимален брой места за сядане 8 , без мястото на водача ;

- с прикачено ремарке допустимата маса на състава не трябва да превишава 4250 кг , като ремаркето в натоварено състояние не трябва да тежи повече от автомобила в ненатоварено състояние . Отпадна изискването прикаченото ремарке да не превишава 750 кг маса с товара . 

 

 

 

Категория ВЕ 


Изисквания : 

 

Водачът трябва да притежава кат В . 

 

Необходими документи за започване на курса : 

 

1 . Копие на лична карта ;

 

2 . Копие на книжка за кат. В  и талон ;

 

3 . Копие на диплома за минимум основно образование ;

 

4 . Снимки като за лична карта : 3 бр

 

 С тази категория теглещото превозно средство е с допустима максимална маса 3500 кг ;

 

Тегленото превозно средство се допуска да тежи повече от теглещия го автомобил , но не повече от 3500 кг ;

 

Допустимата максимална маса на състава не трябва да превишава 7000 кг !

 

Обучението се състои от кормуване на полигон и в градски условия . 

 

Водачът не подлежи на теоретично обучение и теоретичен изпит .

 

Водачът подлежи на вътрешен практически изпит , успешното полагане на който е предпоставка за допускането му на официален изпит . 

 

 

 

КАТЕГОРИЯ С 


Изисквания за започване на курса : 

 

1 . За водачи  навършили 21 г :

- водачът да притежава кат В 

- водачът да е преминал успешно изпит за психологическа годност ;

 

2 . За водачи , ненавършили 21 г :

- водачът да притежава кат В ;

- водачът да е преминал курс за начална квалификация , съгл . Наредба 41 на Министерство на транспорта , в рамките на 280 учебни часа ;

- водачът да е преминал успешно изпит за психологическа годност 

 

Необходими документи : 

 

1 . Копие на книжка и талон за кат. В ;

2 . Копие на Удостоверение за психологическа годност / Психо / ;

3 . Копие на диплома за завършено минимум основно образование ;

4 . Копие на лична карта ;

5 . Снимки - 3 бр - формат за лична карта 

 

Обучение :

 

Започваме със задължителните 14 часа теоретично обучение ,  в които ви запознаваме с нормативната уредба , касаеща превозите на товари и общото устройство на МПС . Теоретичното обучение завършва с вътрешен изпит листовки , успешното полагане на който ви дава право да се явите на официален теоретичен изпит . 

 

Практическото обучение протича на товарен автомобил Скания 230 R .  В края на обучението курсистът полага вътрешен практически изпит . След това подлежи на официален изпит кормуване . 

 

Уважаеми водачи , само книжка с категория С не ви дава право да работите и да извършвате платен превоз на товари . Към нея са ви необходими още : 

1 . Карта за квалификация на водача / придобива се след преминат курс за професионална компетентност /;

2 . Дигитална карта / за дигителен тахограф /;

3 . Удостоверение за психологическа годност ;

4 . ADR сертификат /за превоз на опасни товари / 

 

Едва когато набавите всички документи  може да се каже , че ще погледнат сериозно на вас , когато си търсите работа .

 

В нашият учебен център можем да ви подготвим за всяко едно от гореизброените неща . Предлагаме комплексни цени за : 

 

1 . Преминаване на Психотест

2 . Шофьорски курс за кат. С 

3 . Курс за Професионална компетентност 

4 .  ADR 

 

За да не губите време и за да спестите пари ! 

 

 

 

КАТЕГОРИЯ СЕ 


Условия за започване на курса : 

 

1 . Водачът да притежава книжка за кат С от минимум една година ;

 

Необходими документи за започване на курса : 

 

1 . Копие на лична карта ;

2 . Копие на книжка за кат С ;

3 . Копие на диплома за минимум основно образование ;

4 . Снимки 3 бр - като за лична карта .

 

Обучение : 

Водачът преминава 4 часа теоретично обучение , след което подлежи на вътрешен и официален изпит листовки ;

Практическото обучение преминава на полигон и в градски условия на товарен автомобил Скания 230 R с ремарке  СВАН . В края на обучението водачът полага вътрешен и официален изпит кормуване . 

 

Можем да ви предложим комплексни цени за курс кат СЕ + КОМПЕТЕНТНОСТ + ПСИХО + ADR ! 

 

 

 

КАТЕГОРИЯ А1 и А 


Изисквания : 

 

Навършени 15 г 9 месеца за кат . А1 ;

Нвършени 24 г за кат. А 

 

Необходими документи : 

 

1 . Ако водачът не притежава книжка за категория В :

- копие на лична карта ;

- копие на диплома за основно образование ;

- снимки 3 бр - като за лична карта 

 

2 . Ако водачът притежава кат. В :

 

-  копие на лична карта ;

- копие на книжка и талон /акт ;

- копие на диплома за минимум основно образование ;

- снимки 3 бр - като за лична карта 

 

Обучение : 

 

1 . Ако вие не притежавате кат. В , подлежите на задължително теоретично обучение - 40 часа , което завършва с вътрешен и официален изпит листовки . Кормуването протича на полигон и в градски условия . Практическото обучение завършва с вътрешен и официален практически изпит . 

 

2 . Ако вие притежавате кат. В , не подлежите на теоретично обучение и теоретичен изпит .